วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก (โคกบักติ่ง จำนวน 3 ช่วง) บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อหลังคารถยนต์กู้ชีพพร้อมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง