วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขต 5687 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ - (ช่วงแยกถนนลาดยาง สาย ทช.๑๐๒๓ - ทางไปหนองน้ำสาธารณะโสกรัง) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ขาดชำรุดจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 63 คน เป็นเวลา 58 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างการปรับปรุงห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน ๒ ห้อง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง