วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 52 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชุดแผงพาทิชั่นเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 ชุด เป็นเวลา 2 วัน รวมเป็น 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแท่ง ขนาด 15 ปอนด์ ABC จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง