วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 ชุด เป็นเวลา 2 วัน รวมเป็น 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแท่ง ขนาด 15 ปอนด์ ABC จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ต.โนนศิลา และในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง