วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี จำนวน 27 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จำนว 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 (ซอยศรราม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416/6/0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดิน และซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านพ่อแวง - ทางไปสามแยกบ่อขยะ) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง