วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลหมอ จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำชุดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง