วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโน๊ตบุ๊ค หมายเลข 416-61-0036 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง