วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมแบบเลเซอร์ และเคื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง