วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านระหอกโพธิ์ ม.6 และบ้านหลุบคา ม.7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุม อบต.หนองปลาหมอ และ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง