วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติม(หมึกแท้) จำนวน ๖ รายการ
18  มี.ค. 2563
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๔๖๕๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง