วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ช่วงทางไปบ้านยายลาน)และ(ทางไปบ้านหนองกุง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ช่วงทางไปบ้านยายลาน)และ(ทางไปบ้านหนองกุง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ทางไปโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลำห้วยแฮด ทางไปหนองท่าข้าม บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ ช่วง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ ทางไปลำห้วยเสียว และ สามแยกสายบ้านหนองกุงบ้านร่องดูก จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ขนาดกลาง) บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ-๕๖๓๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง