วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ
27  มิ.ย. 2562
งานสำรวจและออกแบบพร้อมคิดปริมาณงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 110 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเวลา 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง