วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกดอนปู่ตา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
สำรวจออกแบบพร้อมคิดปริมาณงาน โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองทับม้า บ้านผักหวาน
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ
27  มิ.ย. 2562
งานสำรวจและออกแบบพร้อมคิดปริมาณงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 110 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง