วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเวลา 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (หน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกลงผิวจราจร จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 (บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 - ทางไปบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง