วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินเลียบลำห้วยเสียว พร้อมเสริมดินคันทาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 (ช่วงหนองนาฮี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ5636 (ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง