วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสง่า ม.2 และบ้านผักหวาน ม.5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อถังขยะแบบฝาครองทรงสี่เหลี่ยม 1 ช่องทิ้ง ขนาด 60 ลิตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง