วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ - (ช่วงแยกถนนลาดยาง สาย ทช.๑๐๒๓ - ทางไปหนองน้ำสาธารณะโสกรัง) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ขาดชำรุดจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 63 คน เป็นเวลา 58 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างการปรับปรุงห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน ๒ ห้อง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป ? กลับ 1 คัน จำนวน ๑ วัน โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ ปรากฏตามเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง