วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ - ทางไปบ้านร่องดูก ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ (สายรอบบ้านคุ้มน้อยทางรถไฟ) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๕ - ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ (จำนวน ๒ ช่วง) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกปูผิวจราจร สายบ้านขอนสัก หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ทางไปบ้านหลุบคา ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๗ -ทางไปบ้านขอนสัก (สายข้างโรงเรียนบ้านหลุบคา) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่านลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็กหนองวังม่วง บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง