วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
จ้างงานซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองกุง หมู่ที่ 3 ถึง ทางไปบ้านร่องดูก ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ MDB ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างงานซ่อมแซมถนนลงหินคลุกปูผิวจราจรบ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ถึง ทางไปบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองทับม้า บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น และ โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง