วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อคุรภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง