วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมแบบเลเซอร์ และเคื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)