องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

บริการพื้นฐานอื่นๆ

            การคมนาคม  การคมนาคมติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  ไปยังหมู่บ้านใน         ตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอข้างเคียง  และจังหวัด  มีเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมา    ดังนี้

                            -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)

                            -  ทางหลวงแผ่นดินระหว่างหน้าที่ว่าการอำเภอและจังหวัด

                            -  ถนนผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ-หนองปลาหมอ  (ถนน รพช.)

                            -  ถนนคอนกรีตเชื่อมภายในหมู่บ้าน

                            -  ถนนลูกรังเชื่อมภายในหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตร

           การโทรคมนาคม

                            มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน                                       17                            แห่ง 

           บริการไฟฟ้า

                        จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                                                    13                             หมู่บ้าน

                        จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                                                       1,711                        ครัวเรือน

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                             มีสถานีตำรวจ                                                                       1                           แห่ง

                             สถานีดับเพลิง                                                                       -                            แห่ง

           แหล่งน้ำธรรมชาติ

                            ลำน้ำ,ลำห้วย                                                                          2                           แห่ง

                            บึง, หนอง  และอื่น ๆ                                                            11                         แห่ง

           ข้อมูลอื่นๆ

                             มวลชนจัดตั้ง

                             อปพร.                     จำนวน   53    คน

                             อสม.                       จำนวน   88    คน

                             ตำรวจชุมชน           จำนวน   30    คน

                             ทีมกู้ภัย                   จำนวน   10    คน