องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

               ด้านการศึกษา  มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต  3  (สพฐ)  5  แห่ง  ดังนี้

 สถาบันหรือองค์กรศาสนาทางศาสนา มีวัด และสำนักสงฆ์ รวม  7  แห่ง  ได้แก่

                  วัดอัมพวัน                               ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดศิริธรรมมงคล                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดอรัญญวาส                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดบุตรสิมวราราม                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดป่าดอนเจ้าปู่ตา                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดสระบัวรอง                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดระหอกโพธิ์                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (ตำบลโนนศิลา)

                  วัดป่าสามัคคีธรรมาราม            ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (ตำบลโนนศิลา)

                  วัดศรีสง่าวราราม                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (ตำบลโนนศิลา)

ด้านการสาธารณสุข  มีสถานีอนามัย 2 แห่ง ดังนี้

                1. สถานีอนามัยตำบลหนองปลาหมอ                    ตั้งอยู่หมู่ที่  7  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  3  คน

                2. สถานีอนามัยตำบลโนนศิลา                               ตั้งอยู่หมู่ที่  4  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  3  คน