องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

           การประกอบอาชีพของประชาชน  โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าว   เลี้ยงสัตว์  และค้าขาย   ดังนั้น รายได้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก  ซึ่งจากข้อมูล      จปฐ.   ปี พ.ศ.2552   ดังนี้

       หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ส่วนมากจะเป็นหน่วยธุรกิจพื้นฐานขนาดย่อม ซึ่งเป็นร้านค้าขายปลีก และร้านซ่อมเครื่องยานยนต์ ดังนี้