องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป     

                ที่ตั้ง   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   ตั้งอยู่ในพื้นที่  ตำบลหนองปลาหมอ      อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนศิลา  ไปทางทิศตะตก     ประมาณ  8  กิโลเมตร  และมีอาณาเขต  ดังนี้  

                 ทิศเหนือ                   ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  อำเภอโนนศิลา

                 ทิศใต้                        ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า  อำเภอพล

                 ทิศตะวันตก              ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท

                 ทิศตะวันออก            ติดต่อกับพื้นที่เทศบาลอำเภอโนนศิลา อำเภอโนนศิลา

                เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  มีพื้นที่ประมาณ  58.22  ตารางกิโลเมตร         หรือประมาณ  20,130  ไร่

               ลักษณะภูมิประเทศ    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง  ไม่มีแม่น้ำสายใดไหลผ่าน  ไม่มีภูเขาในพื้นที่

                ประชากร   มีประชากรทั้งสิ้น  5,755  คน  แยกเป็นชาย  2,892  คน  หญิง  2,863  คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,711  ครัวเรือน