องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ พร้อมนำชุมชน สู่การบริหารการจัดการ

พันธกิจ MISSION

(๑) โครงสร้างพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และหาตลาดมารองรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร

(๒) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข็มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๓) การสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการเกษตร โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร

(๔) การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยการสนับสนุนบุคลากรในมีการศึกษาเพิ่มให้จัดอบรม รักษาฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามให้รุ่งเรืองสืบไป เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการสาธารณูปโภค และอุปโภค

(๕) การจัดระบบบริหารจัดการ โดยมีภาครัฐ และมีประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมจากทุกส่วนร่วมกัน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้

๒.ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสะดวก สบายและสงบ ปลอดภัย

๓.มีความรู้ความเข้าใจที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่ตลาด ได้อย่างมีคุณภาพและราคาสูง

๔.นำความรู้ที่ได้มาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

๕. การจัดระบบบริหารจัดการ จากภาครัฐ เอกชนที่ดีมีการบูรณาการร่วมกัน