องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

    ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   

                        ด้วยกระทรวงมหาดไทย   ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   เมื่อวันที่   11  สิงหาคม   2542  โดยเมื่อพ้น 60 วันแล้ว  ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  เป็นครั้งแรก  ในวันที่  16   มกราคม   2543   ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   จำนวน  16   คน  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอเลือกกันเอง    ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกที่มาจากสมาชิกเลือกกันเอง  ก็คือ นายอเนก    ศุภกรรม    โดยสำนักงานอยู่ในที่ว่าการอำเภอโนนศิลา  ต่อมาเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2546  ได้ย้ายจากที่ว่าการอำเภอ   โนนศิลามาอยู่ที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  และได้ดำเนินการซื้อที่ดินจาก  นายดิษฐ์    สินกุล  จำนวน   8  ไร่   123   ตารางวา   เมื่อวันที่      24  มกราคม  2546 งบประมาณจำนวน   320,000.-บาท  และได้จ่ายขาดเงินสะสมสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณทั้งสิ้น   เป็นเงิน  1,946,499.-บาท  โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์  ในวันที่   24   กันยายน  2546  และได้ย้ายเข้ามาอยู่อาคารสำนักงานในเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2546  ต่อมาเมื่อวันที่  15   กันยายน  2547  กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมสภาตำบลโนนศิลา  โดยมีหมู่บ้านจำนวน   5  หมู่บ้าน   ตำบลโนนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ    จึงได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  เพิ่มอีก  5  หมู่บ้าน  โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มอีก  10  คน  รวมทั้งสิ้น  13  หมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน   26   คน   โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งต่าง    ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ