องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

นายกิตติศักดิ์  พินธุวัฒน์

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางสาวปิยนุช โคตรศรีเมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางมัลลิกา  ไชยศึก
ครู คศ.1
 

 
นางกองสิน  แก่นสิงห์
นายยุภารัตน์  เพชรน้อย    นางสาวณัฎฐณิฌา  โยคี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวสุดาพร  ศรีลาสา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก