องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

นายกิตติศักดิ์  พินธุวัฒน์

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางสาวปิยนุช โคตรศรีเมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางมัลลิกา  ไชยศึก
ครู คศ.1
 

 
นางกองสิน  แก่นสิงห์
นายยุภารัตน์  เพชรน้อย    นางสาวณัฎฐณิฌา  โยคี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวสุดาพร  ศรีลาสา
นางสาวกนกพร  พิมพ์แสง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก