องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
กองช่าง

นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
นายภาสกร  สินโพธิ์
นายสุเมธี  เรืองแก้ว  นายทรงยศ  คงกระพันธ์
นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า