องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
กองคลัง

นางประทุมพร  พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นางสาวคุณัญญา  บาริศรี
นางสาวสุชัญญา  สิทธิบุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญกมล  บุญทัน
 นางสาวลัดดา  ไชยบุรี นางรัตนา ระว้า
เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผช.จนท.การเงินและบัญชี นางสาววรนุช  อุเสนา


 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้