องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางปัทมา  แสงบัวท้าว 
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิภาพรรณ นันตื้อ
นางสาวกนกศรี สนิทนิตย์
นางสาวพนิดา  รูปสูง
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฏฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์
นายเจษฎา ฝูงหอม
นายพรเทพ บัวเย็น
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกรปฏิบัติการ
นายสงกานต์ ไชยพิมูล
นางอุบล บุระภักดิ์
นางอรวรรณ โคตรฑา
พนักงานขับรถ
ผช.จพง.ธุรการ
นักการ


นายสมชาย แท่นจันทรา

คนงานทั่วไป