องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางปัทมา  แสงบัวท้าว 
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิภาพรรณ นันตื้อ
นางสาวกนกศรี สนิทนิตย์
นางสาวพนิดา  รูปสูง
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฏฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกรปฏิบัติงาน
นายสงกานต์ ไชยพิมูล
นางอุบล บุระภักดิ์
นางอรวรรณ โคตรฑา
พนักงานขับรถ
ผช.จพง.ธุรการ
นักการ


นายสมชาย แท่นจันทรา

คนงานทั่วไป