องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางบุญสม ศรีทาแก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-2297413
นายกิตติศักดิ์  พินธุวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 090-3534137
นางปัทมา  แสงบัวท้าว
นางประทุมพร  พาละเอ็น
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-5703480 โทร. 086-8501074

นายณรงค์ฤทธิ์  รักษ์วิจิตร -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 086-3552754