องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566


เมือวันที่ 13-17 มีนาคม 2566  ณ บ้านศรีสง่า บ้านหนองกุง บ้านหนองปลาหมอ และบ้านอื่นๆ ต.หนองปลาหมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย นายจำรัส  ปัตตานัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เป็นประธาน  ผู้แทนสมาชิกสภา บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ และชาวบ้าน โดยประชาคมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน เพิ่มเติมแผนพัฒนา และเห็นชอบในเพิ่มเติมแผนพัฒนา แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2024-05-20
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21