องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563