วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนด้อยโอกาสหรือยากจน ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดหาวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง