วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อเครืองพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องขยายเสียง 500 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ช่วงดอนปู่ตา) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ช่วงทางหลวงชนบท ทช.๑๐๒๓ กม.ที่ ๕) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 85 4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกช่วงบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ทางไปอ่างเก็บน้ำหนองวังม่วง ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ทางไปบ้านหลุบคา หมู่ที่ ๗ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหลุบคา หมู่ที่ ๗ ทางไปบ้านขอนสัก หมู่ที่ ๔ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ถึง ทางไปบ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหารเพื่อทำกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (โรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน) ช่วง กม.๒+๐๔๐ - กม.๓+๙๔๐ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ (ช่วงแยกลาดยาง สาย ทช.๓๐๔๑ - ทางไปบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ - ทางไปบ้านร่องดูก ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อยางมะตอย 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผักหวาน ตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าโนนคูณ ตำบลโนนศิลา หมู่ที่ 4 บ้านนานิคม ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา บ้านร่องดูก ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขอนสัก (ช่วงถนนมิตรภาพ) ตำบลโนนศิลา(นอกเขตเทศบาล) อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ข้างวัดบุตรสิม) บ้านผักหวาน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาหมอ ทางไปอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหนองวังม่วง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 (ซอยศรราม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าโนนคูณ ตำบลโนนศิลา ? หมู่ที่ 4 บ้านนานิคม ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (ข้างวัดบุตรสิม) บ้านผักหวาน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาหมอ ทางไปอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหนองวังม่วง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขอนสัก(ช่วงถนนมิตรภาพ) หมู่ที่ ๔ ต.โนนศิลา(นอกเขตเทศบาล)อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเสียว หมู่ที่๔ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกุง ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา ?บ้านร่องดูก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหลุบคา (สายรอบบ้านหลุบคา) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (ซอยศรราม) บ้านผักหวาน ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่านลำห้วยเสียว บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงและสัตว์รบกวน จำนวน 13 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-4366 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 (ช่วงสามแยก คสล.-นาพ่อดิษฐ์) ตำบลโนนศศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) เป็นระบบประปาขนาดกลาง บ้านผักหวาน หมู่่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๕ (ช่วงเตาเผาขยะ-ลานอ้อยวีรดา) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 70 เมตรบ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) เป็นระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5636 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 ช่วง) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ไตรมาสที่ 2/2564 จำนวน 63 คน จำนวน 61 วันทการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ซอยศรราม) สามแยกถนนลาดยาง สาย ทช.๑๐๒๓ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒-ทางไปบ้านนานิคม หมู่ที่ ๓ (เส้นข้างที่ว่าการอำเภอ) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อยางรถยนต์ รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ขค 4392 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์พยาบาลกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขค 4392 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขต 5687 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ - (ช่วงแยกถนนลาดยาง สาย ทช.๑๐๒๓ - ทางไปหนองน้ำสาธารณะโสกรัง) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ขาดชำรุดจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 63 คน เป็นเวลา 58 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างการปรับปรุงห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน ๒ ห้อง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป ? กลับ 1 คัน จำนวน ๑ วัน โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ ปรากฏตามเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯโครงขาชุบโครเมี่ยมเงาพร้อมผ้าคลุมเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๓ ช่วง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก (โคกบักติ่ง จำนวน 3 ช่วง) บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อหลังคารถยนต์กู้ชีพพร้อมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 (ทางไปบ่อขยะ) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ขนาดกลาง) บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ. ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนางคำปุ่น-ทางไปลานอ้อยวีรดา)ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ช่วงนาพ่อดี-ทางไปนาพ่อบุญส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 (ทางไปบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่7) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
8  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 (จุดที่2)ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 (จุดที่1)ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างงานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติม(หมึกแท้) จำนวน ๖ รายการ
18  มี.ค. 2563
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๔๖๕๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ - ทางไปบ้านร่องดูก ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ (สายรอบบ้านคุ้มน้อยทางรถไฟ) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๕ - ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ (จำนวน ๒ ช่วง) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกปูผิวจราจร สายบ้านขอนสัก หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ทางไปบ้านหลุบคา ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๗ -ทางไปบ้านขอนสัก (สายข้างโรงเรียนบ้านหลุบคา) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่านลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็กหนองวังม่วง บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ช่วงทางไปบ้านยายลาน)และ(ทางไปบ้านหนองกุง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ช่วงทางไปบ้านยายลาน)และ(ทางไปบ้านหนองกุง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ทางไปโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลำห้วยแฮด ทางไปหนองท่าข้าม บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ ช่วง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ ทางไปลำห้วยเสียว และ สามแยกสายบ้านหนองกุงบ้านร่องดูก จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ขนาดกลาง) บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ-๕๖๓๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างงานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกขยายหนองน้ำสาธารณะหนองทับม้า บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการงานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อตู้บานเลื่อนทึบและกระจก ขนาด ๔ ฟุต ชั้นวาง ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ และบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนน บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างงานปรับปรุงก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนดินข้างหนองน้ำสาธารณะดอนปู่ตา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านตอประดู่ หมู่ที่5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 - ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหลุบคา หมู่7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านขอนสัก หมู่ที่4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองปลาหมอ หมู่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างงานซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองกุง หมู่ที่ 3 ถึง ทางไปบ้านร่องดูก ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ MDB ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างงานซ่อมแซมถนนลงหินคลุกปูผิวจราจรบ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ถึง ทางไปบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองทับม้า บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น และ โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี จำนวน 27 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จำนว 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 (ซอยศรราม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416/6/0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดิน และซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านพ่อแวง - ทางไปสามแยกบ่อขยะ) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 (ช่วงนาพ่อดิษฐ์ ) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองทับม้า บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารข้าวกล่องและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกดอนปู่ตา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
สำรวจออกแบบพร้อมคิดปริมาณงาน โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองทับม้า บ้านผักหวาน
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ
27  มิ.ย. 2562
งานสำรวจและออกแบบพร้อมคิดปริมาณงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 110 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเวลา 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (หน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกลงผิวจราจร จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 (บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 - ทางไปบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโน๊ตบุ๊ค หมายเลข 416-61-0036 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลหมอ จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำชุดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อคุรภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสง่า ม.2 และบ้านผักหวาน ม.5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อถังขยะแบบฝาครองทรงสี่เหลี่ยม 1 ช่องทิ้ง ขนาด 60 ลิตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านระหอกโพธิ์ ม.6 และบ้านหลุบคา ม.7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุม อบต.หนองปลาหมอ และ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินเลียบลำห้วยเสียว พร้อมเสริมดินคันทาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 (ช่วงหนองนาฮี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ5636 (ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงห้องสุขาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทาสีภายในอาคาร พื้นที่ 145 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 52 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชุดแผงพาทิชั่นเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 ชุด เป็นเวลา 2 วัน รวมเป็น 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแท่ง ขนาด 15 ปอนด์ ABC จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ต.โนนศิลา และในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมแบบเลเซอร์ และเคื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 1 โครงการ
3  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ
3  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (ช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา) ต.โนนศิลา และงานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านผักหวาน หมู่8 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2561
ซื้อชุดวัสดุเครื่องเขียนพร้อมกระเป๋า จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง