วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง