วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผจญเพลิงในการฝึกดับเพลิง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบรรทุกกระบะ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
เช่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างรถยนต์ไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างรถยนต์ไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
เช่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 53 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 441/61/0003 และเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ทะเบียนครุภัณฑ์หมายเลข 441/61/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง