วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 85-4366 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 85-4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอบที่ว่าการอำเภอโนนศิลา บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง