องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต

สำนักงานปลัด
 
นางปัทมา  แสงบัวท้าว 
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรชัย  สิทธิบุ่น
นางสาวนิภาพรรณ นันตื้อ
นางสาวกนกศรี สนิทนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
 

 
นางสาวพนิดา  รูปสูง
นายณัฏฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์  นายสุริยันต์  ภูตาบนาค
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ  นิติกรปฏิบัติการ
 

 
นายสงกรานต์  ไชยพิมูล
นางอุบล บุระภักดิ์  นางอรวรรณ โคตรทา
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นักการ (ทั่วไป)
 
นายสมชาย แท่นจันทรา    
คนงาน (ทั่วไป)