องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถาม-ตอบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรการในการบริหาร
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต

ประวัติและความเป็นมา
 

 

    ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   

                        ด้วยกระทรวงมหาดไทย   ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   เมื่อวันที่   11  สิงหาคม   2542  โดยเมื่อพ้น 60 วันแล้ว  ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  เป็นครั้งแรก  ในวันที่  16   มกราคม   2543   ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   จำนวน  16   คน  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอเลือกกันเอง    ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกที่มาจากสมาชิกเลือกกันเอง  ก็คือ นายอเนก    ศุภกรรม    โดยสำนักงานอยู่ในที่ว่าการอำเภอโนนศิลา  ต่อมาเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2546  ได้ย้ายจากที่ว่าการอำเภอ   โนนศิลามาอยู่ที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  และได้ดำเนินการซื้อที่ดินจาก  นายดิษฐ์    สินกุล  จำนวน   8  ไร่   123   ตารางวา   เมื่อวันที่      24  มกราคม  2546 งบประมาณจำนวน   320,000.-บาท  และได้จ่ายขาดเงินสะสมสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณทั้งสิ้น   เป็นเงิน  1,946,499.-บาท  โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์  ในวันที่   24   กันยายน  2546  และได้ย้ายเข้ามาอยู่อาคารสำนักงานในเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2546  ต่อมาเมื่อวันที่  15   กันยายน  2547  กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมสภาตำบลโนนศิลา  โดยมีหมู่บ้านจำนวน   5  หมู่บ้าน   ตำบลโนนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ    จึงได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  เพิ่มอีก  5  หมู่บ้าน  โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มอีก  10  คน  รวมทั้งสิ้น  13  หมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน   26   คน   โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งต่าง    ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ