วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 ชุด เป็นเวลา 2 วัน รวมเป็น 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแท่ง ขนาด 15 ปอนด์ ABC จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง