วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อยางมะตอย 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผักหวาน ตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าโนนคูณ ตำบลโนนศิลา หมู่ที่ 4 บ้านนานิคม ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง