องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ

สมาชิกสภา อบต.
 
นางศิรินันท์  การมงคล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 
นางสุนิตย์  สว่างตา
นางบุญสม  ศรีทาแก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
  นายจักรกฤษ์  ระดา
นายเจน  พลเสนาะ
นางบุญเลิศ  ระเวรี
นายสมจิตร  เถาทิย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นายประจบ  โยธาทูล
นายประวิทย์  ทิพย์เนตร
นางเทวา  ยุรอด
นางนิตยา  สุภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 (นอกเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
นายเสวต  บางปา
นายอังคาร  เถาหมอ
นายสมบัติ  ชาวโพธิ์
นายเกรียงไกร  สีพี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 (นอกเขต)
 
นางศิรินันท์  การมงคล
นางสุนิตย์  สว่างตา
นายเด่น  ปะวันเน
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5 (นอกเขต)
นายบันทม  วิเศษชู
นายบุญถิ่น  จินดาจิตร
นางแสง  ศรีรูปี
นายบุญมี  สีตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6 (นอกเขต)
นางสางกัลยา  เถาพันธ์
-ว่าง-
นายบัวลอย  เถาพันธ์
นายสมบัติ  วันลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7 (นอกเขต)
 
 
นายสมนึก  สว่างตา
นายปรีชา  หล้าอยู่
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8