องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถาม-ตอบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรการในการบริหาร
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต

สมาชิกสภา อบต.
 
นางศิรินันท์  การมงคล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 
นางสุนิตย์  สว่างตา
นางบุญสม  ศรีทาแก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
  นายจักรกฤษ์  ระดา
นายเจน  พลเสนาะ
นางบุญเลิศ  ระเวรี
นายสมจิตร  เถาทิย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นายประจบ  โยธาทูล
นายประวิทย์  ทิพย์เนตร
นางเทวา  ยุรอด
นางนิตยา  สุภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 (นอกเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
นายเสวต  บางปา
นายอังคาร  เถาหมอ
นายสมบัติ  ชาวโพธิ์
นายเกรียงไกร  สีพี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 (นอกเขต)
 
นางศิรินันท์  การมงคล
นางสุนิตย์  สว่างตา
นายเด่น  ปะวันเน
นางบาลั่น  บ้วนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5 (นอกเขต)
นายบันทม  วิเศษชู
นายบุญถิ่น  จินดาจิตร
นางแสง  ศรีรูปี
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6 (นอกเขต)
นางสางกัลยา  เถาพันธ์
-ว่าง-
นายบัวลอย  เถาพันธ์
นายสมบัติ  วันลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7 (นอกเขต)
 
 
นายสมนึก  สว่างตา
-ว่าง-
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8