องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถาม-ตอบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรการในการบริหาร
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

               ด้านการศึกษา  มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต  3  (สพฐ)  5  แห่ง  ดังนี้

 สถาบันหรือองค์กรศาสนาทางศาสนา มีวัด และสำนักสงฆ์ รวม  7  แห่ง  ได้แก่

                  วัดอัมพวัน                               ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดศิริธรรมมงคล                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดอรัญญวาส                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดบุตรสิมวราราม                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดป่าดอนเจ้าปู่ตา                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดสระบัวรอง                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (ตำบลหนองปลาหมอ)

                  วัดระหอกโพธิ์                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (ตำบลโนนศิลา)

                  วัดป่าสามัคคีธรรมาราม            ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 (ตำบลโนนศิลา)

                  วัดศรีสง่าวราราม                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (ตำบลโนนศิลา)

ด้านการสาธารณสุข  มีสถานีอนามัย 2 แห่ง ดังนี้

                1. สถานีอนามัยตำบลหนองปลาหมอ                    ตั้งอยู่หมู่ที่  7  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  3  คน

                2. สถานีอนามัยตำบลโนนศิลา                               ตั้งอยู่หมู่ที่  4  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  3  คน