องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถาม-ตอบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรการในการบริหาร
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป     

                ที่ตั้ง   ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ   ตั้งอยู่ในพื้นที่  ตำบลหนองปลาหมอ      อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนศิลา  ไปทางทิศตะตก     ประมาณ  8  กิโลเมตร  และมีอาณาเขต  ดังนี้  

                 ทิศเหนือ                   ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  อำเภอโนนศิลา

                 ทิศใต้                        ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า  อำเภอพล

                 ทิศตะวันตก              ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท

                 ทิศตะวันออก            ติดต่อกับพื้นที่เทศบาลอำเภอโนนศิลา อำเภอโนนศิลา

                เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  มีพื้นที่ประมาณ  58.22  ตารางกิโลเมตร         หรือประมาณ  20,130  ไร่

               ลักษณะภูมิประเทศ    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง  ไม่มีแม่น้ำสายใดไหลผ่าน  ไม่มีภูเขาในพื้นที่

                ประชากร   มีประชากรทั้งสิ้น  5,755  คน  แยกเป็นชาย  2,892  คน  หญิง  2,863  คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,711  ครัวเรือน